Namrata Thakur
Banasura Sagar Dam | Tags: Wayanad Dam, Banasura Sagar Dam

Additional Info

Photographer Namrata Thakur
See other photos by Namrata Thakur
PlaceBanasura Sagar Dam, Wayanad, Kerala, India
See other photos of Banasura Sagar Dam, Wayanad, Kerala
TitleBanasura Sagar Dam
TagsWayanad Dam, Banasura Sagar Dam